โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ ดางีดิง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิแม มะกาเจ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอิรฟาน ดอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลมานะ แวดูยี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ แปเฮาะฮีเล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายมะอีซอ ดอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายนภสินธุ์ ขวัญหวาน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิพงษ์ วันเคารพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายซูกีพลี ตาเยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา