โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ ดางีดิง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิแม มะกาเจ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอิรฟาน ดอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลมานะ แวดูยี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ แปเฮาะฮีเล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมะอีซอ ดอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนภสินธุ์ ขวัญหวาน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิพงษ์ วันเคารพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน อักษรชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ตัวแทนจาก : เลขานุการ
เบอร์โทร :