โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอุทัย พรหมทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ