โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายภูมิพงษ์ วันเคารพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวมูณีเราะห์ มะนุง
ครูผู้ช่วย

นายขจร ส้มไม้
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1