โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกฤษฎา วัฒนะนุกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภูมิพงษ์ วันเคารพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1