โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภูมิพงษ์ วันเคารพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0862947519
อีเมล์ : pongyl2539@gmail.com

นางสาวมูณีเราะห์ มะนุง
ครู คศ.1

นายอารีฟาน หะมะซอ
ครู คศ.1

นายขจร ส้มไม้
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0872893814
อีเมล์ : khajorn@bannangsta.ac.th