โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรีชัย โล่ห์ชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอริส ดาโอ๊ะ
ครูผู้ช่วย