โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วงศ์วัฒน์ พรอนุวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ