โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเมธาวี สายสลำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปัทมา สะมะแอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมูณีเราะห์ มะนุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวขวัญนภา ชูเชิด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายขจร ส้มไม้
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0877967047
อีเมล์ : khajorn@bannangsta.ac.th

นางสาวนูรมาน จือยือแร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศรัญญา จันทร์คง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1