โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอับดุลเลาะ เล๊ะนุ๊
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายขจร ส้มไม้
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวขวัญนภา ชูเชิด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนูรมาน จือยือแร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1