โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเอกชัย แซ่ท่าม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอุไรมา หะมะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวแวฮากีมะห์ แวหะยี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3