โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
คณะผู้บริหาร

นายตะวัน อักษรชื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุไรมา หะมะ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเอกชัย แซ่ท่าม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ภูมิพงษ์ วันเคารพ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางรอสน๊ะ แปเฮาะฮีเล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายวงศ์วัฒน์ พรอนุวงศ์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1