โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
คณะผู้บริหาร

นายตะวัน อักษรชื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุทัย พรหมทอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ