โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวสวัตติ์ นวลนาค
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา (กศ.บ เกียรตินิยมอันดับ 1)
เบอร์โทรศัพท์ : 0970911999
อีเมล์ : wasawat_off19@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๖๑ ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๖๑ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ครููผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
2 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖