โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 2564 250664 .docx Word Document ขนาดไฟล์ 264.91 KB 45246
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 2564 250664 .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.56 KB 45197
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 258.5 KB 48360
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 12563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.96 KB 48366
แนวปฏิบัติในการติดต่องานทะเบียนวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.8 KB 48276
แบบฟอร์มกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) Word Document ขนาดไฟล์ 61.93 KB 48369
แบบฟอร์มแผนการสอน แบบ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48080
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48312
แบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 116.4 KB 48163
โครงการสอนรายวิชา (รายวิชาเพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 48072
เอกสาร โครงการสอนรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 48264
แบบฟอร์มโครงการสอนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 48194
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48474
แบบฟอร์มแผนการสอนตามแนวจัดการเรียนรู้ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48489
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48506
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมารตฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48456
เอกสารฝ่ายปกครอง
บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียน บว11 Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 48173
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 152.96 KB 48286
แบบเสนอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 48122
แบบเสนอเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 48172
บันทึกข้อความแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 48349
รายงานการสอบสวนนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.2) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48407
ระเบียบโรงเรียนบันนังสตาวิทยาว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.46 KB 48412
อื่นๆ
หนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.4 KB 48122
แบบฟอร์มโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 48210
โปรแกรม ปพ.5 ม.ต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 426.58 KB 48369
โปรแกรม ปพ.5 ม.ปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 432.27 KB 48164
แบบประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน 48332
สัญญายืมเงินโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 48070
แบบฟอร์มไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 48084
แบบเบิกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 48125
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48285