โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2565 ณ วันที่ 16.11.65 Word Document ขนาดไฟล์ 202.69 KB 75
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2565 ณ วันที่ 16.11.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 976.25 KB 48
คำร้องใบเปลี่ยนระดับผลการเรียน (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.8 KB 131
แบบรายงานผลการแก้ 0 ร มส (สำหรับครูผู้สอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.04 KB 132
แนวปฏิบัติในการติดต่องานทะเบียนวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.8 KB 48386
แบบฟอร์มกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) Word Document ขนาดไฟล์ 61.93 KB 48479
แบบฟอร์มแผนการสอน แบบ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48207
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48444
แบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 116.4 KB 48291
โครงการสอนรายวิชา (รายวิชาเพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 48183
เอกสาร โครงการสอนรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 48379
แบบฟอร์มโครงการสอนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 48308
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48595
แบบฟอร์มแผนการสอนตามแนวจัดการเรียนรู้ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48605
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48625
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมารตฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48564
เอกสารฝ่ายปกครอง
บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียน บว11 Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 48286
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 48411
แบบเสนอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 48235
แบบเสนอเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.99 KB 48277
บันทึกข้อความแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 48458
รายงานการสอบสวนนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.2) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48520
ระเบียบโรงเรียนบันนังสตาวิทยาว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.46 KB 48524
อื่นๆ
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.34 KB 1
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 3
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.91 KB 4
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.59 KB 2
หนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.4 KB 48231
แบบฟอร์มโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 48316
โปรแกรม ปพ.5 ม.ต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 426.58 KB 48482
โปรแกรม ปพ.5 ม.ปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 432.27 KB 48278
>แบบประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน 48443
สัญญายืมเงินโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 48179
แบบฟอร์มไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 48196
แบบเบิกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 48232
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48394