โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2565 ณ วันที่ 10.06.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.35 KB 136
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2565 ณ วันที่ 10.06.65 Word Document ขนาดไฟล์ 132.41 KB 88
คำร้องใบเปลี่ยนระดับผลการเรียน (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.8 KB 125
แบบรายงานผลการแก้ 0 ร มส (สำหรับครูผู้สอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.04 KB 127
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 12563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.96 KB 48472
แนวปฏิบัติในการติดต่องานทะเบียนวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.8 KB 48379
แบบฟอร์มกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) Word Document ขนาดไฟล์ 61.93 KB 48472
แบบฟอร์มแผนการสอน แบบ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48197
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48432
แบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 116.4 KB 48276
โครงการสอนรายวิชา (รายวิชาเพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 48176
เอกสาร โครงการสอนรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 48374
แบบฟอร์มโครงการสอนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 48303
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48588
แบบฟอร์มแผนการสอนตามแนวจัดการเรียนรู้ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48600
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48619
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมารตฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48559
เอกสารฝ่ายปกครอง
บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียน บว11 Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 48280
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 48396
แบบเสนอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 48228
แบบเสนอเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 48272
บันทึกข้อความแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 48453
รายงานการสอบสวนนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.2) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48515
ระเบียบโรงเรียนบันนังสตาวิทยาว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.46 KB 48518
อื่นๆ
หนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.4 KB 48228
แบบฟอร์มโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 48312
โปรแกรม ปพ.5 ม.ต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 426.58 KB 48477
โปรแกรม ปพ.5 ม.ปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 432.27 KB 48274
>แบบประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน 48438
สัญญายืมเงินโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 48174
แบบฟอร์มไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 48190
แบบเบิกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 48227
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48389