โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
          พันธกิจ ( MISSION )
        ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา
        ๒.  พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
        ๓.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
        ๔.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
        ๕.  ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
        ๖.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม อารมณ์สุนทรีย์ และมีความคิดสร้างสรรค์
 
          เป้าประสงค์ (GOAL)
         ๑.  นักเรียนมีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
         ๒.  บุคลากรได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
         ๓.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
         ๔.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         ๕.  โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         ๖.  นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม อารมณ์สุนทรีย์และมีความคิดสร้างสรรค์