โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  ( VISION )


 
                   โรงเรียนบันนังสตาวิทยา มุ่งจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พัฒนาบุคลากรและ
การบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม อารมณ์สุนทรีย์และมีความคิดสร้างสรรค์