โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบันนังสตาวิทยาได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒  กันยายน ๒๕๑๑  โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ (ประถมศึกษา)  มีนายพยุง  ชุ่มบุญชู  รักษาการในตำแหน่งครู่ใหญ่และครูโรงเรียนบันนังสตาวิทยา (ประถม)  เป็นผู้บริหารและครูผู้สอน  ปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ทางจังหวัดได้แต่งตั้ง  นายวาสน์ บุญสุวรรณ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบันนังสตาวิทยา  ได้พัฒนาโรงเรียนให้เจริญขึ้นตามลำดับ   ในปีการศึกษา 2524  ได้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของชุมชนด้วยดีตลอดมา
         ปัจจุบันโรงเรียนบันนังสตาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์  ๙๕๑๓๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๒๘-๙๔๔๙  โทรสาร ๐-๗๓๒๘-๙๔๔๙
e-mail  : nangta_bw@gmail.com   Website :  http://www.bannangsta.ac.th
                พื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา  ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๕  เป็นระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร จากโรงเรียนถึงที่ว่าการอำเภอบันนังสตา เป็นระยะทาง ๒๐๐ กิโลเมตร
               จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๗๒ คน  ครูสายผู้สอน ๒๒ คน นักการภารโรง ๑ คน   มีนายตะวัน    อักษรชื่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา