โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.ย. 62 งานมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา สพม.15 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
04 เม.ย. 62 รายงานตัว
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
งานรับนักเรียนและงานสัมมะโนประชากรวัยเรียน
02 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบภูมิทายาท
ประกาศผลสอบภูมิทายาทนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
งานวิชาการและงานแนะแนว
01 เม.ย. 62 ถึง 02 เม.ย. 62 รับผลการเรียน
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับเอกสารผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.2
วิชาการ
29 มี.ค. 62 สอบทุน
สอบทุนภูมิทายาทนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป
วิชาการและคณะครู
28 มี.ค. 62 แจ้งจบหลักสูตร
แจ้งจบหลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ทะเบียนวัดผล
25 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งรายวิชาที่เปิดสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2562
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป
ตามคำสั่งของโรงเรียน
12 มี.ค. 62 ถึง 21 มี.ค. 62 สอบแก้ตัว
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
วิชาการและคณะครู
11 มี.ค. 62 ประกาศผล
- ประกาศผลการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5
- ส่งปพ.5 พร้อมคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5
วิชาการและคณะครู
08 มี.ค. 62 ส่งปพ.5
- ส่งปพ.5 (พร้อมคำอธิบายรายวิชา,โครงสร้างรายวิชา) ระดับชั้น ม.6
- ประกาศผลนักเรียนชั้น ม.6
วิชาการและคณะครู
07 มี.ค. 62 เปิดระบบ SGS
เปิดระบบ SGS ให้ครูบันทึกคะแนนก่อนกลางภาคและกลางภาค (รอบเก็บตก) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ทะเบียนวัดผล
05 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 สอบปลายภาค
สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5
วิชาการและคณะครู
27 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ และ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา

ณ  ค่ายลูกเสือ ชั่วคราวโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราวโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตามคำสั่งของโรงเรียน
22 ก.พ. 62 ส่งข้อสอบ
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ( วันสุดท้าย )
วิชาการและคณะครู
20 ก.พ. 62 ถึง 21 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ม.6
สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.6
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบกลางของ สพฐ. ระดับชั้น ม.1 - ม.2
วิชาการและคณะครู
18 ก.พ. 62 ส่งข้อมูลรายวิชา
ส่งข้อมูลรายวิชาที่จะเปิดสอบปลายภาค ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5  (วันสุดท้าย )
วิชาการและคณะครู
15 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (วันสุดท้าย )
- ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มติด 0 ,ร, มส. และ มผ.
วิชาการและคณะครู