โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มี.ค. 63 ถึง 26 มี.ค. 63 โรงเรียนบันนังสตาวิทยาเปิดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0. ร. มส. ทำการสอบแก้ตัว
07 ก.พ. 63 ปิดระบบการลงคะแนนกลางภาค และเปิดระบบการลงคะแนนปลายภาค ในระบบ SGS
งานทะเบียนวัดผล
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O - NET
งานวิชาการ
20 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 สอบข้อสอบกลางตามมาตรฐานนักเรียนชั้น ม.ต้น
งานวิชาการ
18 ม.ค. 63 นักเรียนชั้น ม.3/2 สอบ I - NET
งานวิชาการ
14 ม.ค. 63 ถึง 16 ม.ค. 63 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ครูและนักเรียน
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครูผู้ควบคุมและนักเรียน
30 ม.ค. 62 ถึง 03 ม.ค. 63 เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครูผู้ควบคุมและนักเรียนเข้าร่วม