โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน พิเศษ 1 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :