โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายขจร ส้มไม้
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0877967047
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
22 ซ.นวลแก้ว ถนน สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 อนุปริญญา สาขาบัญชี โรงเรียนพานิชยการและเทคโนโลยีวิริยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2548 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ครูวิทยากรคอมพิวเตอร์
2550 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา พนักงานราชการ
2550 - ปัจจุบัน โรงเรียนบันนังสตาวิทยา พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล