โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ และ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ และ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ณ  ค่ายลูกเสือ ชั่วคราวโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.             ลูกเสือลงทะเบียนรายงานตัว
                                         ปฐมนิเทศ แนะนำสถานที่ ต้อนรับ
                                         ลูกเสือ เนตรนารี จัดเตรียมค่าย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.             รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.             ปฏิบัติศาสนกิจ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.             นัดหมายพิธีเปิด
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.             พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม
     - กิจกรรมหน้าเสาธง
                                               - เคารพธงชาติ สวดมนต์ ดูอา
                                           - กล่าวรายงาน โดย นายประสพ ชนามุยา (ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลา)
                                           - เปิดพิธี โดย พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ (นายอำเภอเบตง)
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.             วิชาชาวค่าย
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.             รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.             ปฏิบัติศาสนกิจ
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.             กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / ทดสอบจิตใจ / บุกเบิก
เวลา ๒๒.๐๐ น.                        เข้านอน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.             กายบริหาร
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.             ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๗.๔๕ น.             ตรวจเยี่ยมค่าย ตรวจที่พัก ตรวจเครื่องแต่งกาย
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.             ประชุมกองครั้งที่ ๑                                   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.             กิจกรรมเดินทางไกล / การผจญภัย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.             รับประทานอาหารกลางวัน/ปฏิบัติศาสนกิจ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             กิจกรรมเดินทางไกล / การผจญภัย
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.             กิจกรรมยามว่าง / กิจกรรมจัดเตรียมกองไฟ
                                             ซักซ้อมการแสดง / รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.             ปฏิบัติศาสนกิจ
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.             การชุมนุมรอบกองไฟ
เวลา ๒๒.๐๐ น.                        เข้านอน
 
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.             กายบริหาร
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.             ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๗.๔๕ น.             ตรวจเยี่ยมค่าย ตรวจที่พัก ตรวจเครื่องแต่งกาย
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.             ประชุมกองครั้งที่ ๒                                   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.             จัดเก็บค่ายพักแรมและสัมภาระ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.             กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เวลา ๑๐.๓๐ น.                        พิธีปิดประชุมกองและปิดค่ายพักแรม โดย นายตะวัน อักษรชื่น
                                              / กิจกรรมอำลา
เวลา ๑๑.๐๐ น.                        เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
 
พิธีเปิด รายงาน
บรรยากาศการเข้าฐาน
บรรยากาศการเข้าฐาน
บรรยากาศหน้าค่ายลูกเสือ
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,00:33   อ่าน 318 ครั้ง