โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ และ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ และ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
ณ  ค่ายลูกเสือ ชั่วคราวโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.             ลูกเสือลงทะเบียนรายงานตัว
                                         ปฐมนิเทศ แนะนำสถานที่ ต้อนรับ
                                         ลูกเสือ เนตรนารี จัดเตรียมค่าย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.             รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.             ปฏิบัติศาสนกิจ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.             นัดหมายพิธีเปิด
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.             พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม
     - กิจกรรมหน้าเสาธง
                                               - เคารพธงชาติ สวดมนต์ ดูอา
                                           - กล่าวรายงาน โดย นายประสพ ชนามุยา (ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลา)
                                           - เปิดพิธี โดย พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ (นายอำเภอเบตง)
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.             วิชาชาวค่าย
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.             รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.             ปฏิบัติศาสนกิจ
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.             กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / ทดสอบจิตใจ / บุกเบิก
เวลา ๒๒.๐๐ น.                        เข้านอน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.             กายบริหาร
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.             ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๗.๔๕ น.             ตรวจเยี่ยมค่าย ตรวจที่พัก ตรวจเครื่องแต่งกาย
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.             ประชุมกองครั้งที่ ๑                                   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.             กิจกรรมเดินทางไกล / การผจญภัย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.             รับประทานอาหารกลางวัน/ปฏิบัติศาสนกิจ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             กิจกรรมเดินทางไกล / การผจญภัย
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.             กิจกรรมยามว่าง / กิจกรรมจัดเตรียมกองไฟ
                                             ซักซ้อมการแสดง / รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.             ปฏิบัติศาสนกิจ
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.             การชุมนุมรอบกองไฟ
เวลา ๒๒.๐๐ น.                        เข้านอน
 
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.             กายบริหาร
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.             ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๗.๔๕ น.             ตรวจเยี่ยมค่าย ตรวจที่พัก ตรวจเครื่องแต่งกาย
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.             ประชุมกองครั้งที่ ๒                                   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.             จัดเก็บค่ายพักแรมและสัมภาระ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.             กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เวลา ๑๐.๓๐ น.                        พิธีปิดประชุมกองและปิดค่ายพักแรม โดย นายตะวัน อักษรชื่น
                                              / กิจกรรมอำลา
เวลา ๑๑.๐๐ น.                        เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
 
ผ่อนคลาย กับ ผกก. และ นน. ลส.
สบายๆ กับ ผกก. และ นน.
บรรยากาศการเข้าฐานฯ
บรรยากาศการเข้าฐานฯ
บรรยากาศการเข้าฐานฯ
ป้ายหน้าค่าย
ภาพหมู่ ผู้บริหาร
บรรยากาศภายในค่ายฯ
บรรยากาศภายในค่ายฯ
ประชุมผกก. ลส. ผกก.นน.
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,00:33   อ่าน 1475 ครั้ง