โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2   ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มแผนการสอน แบบ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 25
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 25
แบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 116.4 KB 28
โครงการสอนรายวิชา (รายวิชาเพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 24
เอกสาร โครงการสอนรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 23
รายชื่อนักเรียน 2562 ภาคเรียนที่ 1 New Edit Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.22 KB 71
แบบฟอร์มโครงการสอนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 55
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 55
แบบฟอร์มแผนการสอนตามแนวจัดการเรียนรู้ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 50
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 49
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมารตฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48
สัญญายืมเงินโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 77
แบบฟอร์มไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 85
แบบเบิกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 61
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 59
งานมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา สพม.15 ครั้งที่ 5
กิจกรรมที่ 10 5
กิจกรรมที่ 9 8
กิจกรรมที่ 8 7
กิจกรรมที่ 7 7
กิจกรรมที่ 6 7
กิจกรรมที่ 5 5
กิจกรรมที่ 4 6
กิจกรรมที่ 3 7
กิจกรรมที่ 2 6
กิจกรรมที่ 1 บรรยายธรรมเป็นภาษาไทย 9
แบบบันทึกการให้คะแนนตัดสินผลการประกวดแข่งขัน (กรรมการรายบุคคล) 10