โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรม ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.77 MB 30
สัญญายืมเงินโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 102
แบบฟอร์มไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 116
แบบเบิกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 94
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 96
เอกสารงานวิชาการ
แบบบันทึก ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.77 KB 30
แนวปฏิบัติในการติดต่องานทะเบียนวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.8 KB 25
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.39 KB 130
แบบฟอร์มกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) Word Document ขนาดไฟล์ 61.93 KB 31
แบบฟอร์มแผนการสอน แบบ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 58
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 65
แบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 116.4 KB 64
โครงการสอนรายวิชา (รายวิชาเพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 64
เอกสาร โครงการสอนรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 65
แบบฟอร์มโครงการสอนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 86
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 93
แบบฟอร์มแผนการสอนตามแนวจัดการเรียนรู้ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 88
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 82
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมารตฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 72
เอกสารฝ่ายปกครอง
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 152.89 KB 36
แบบเสนอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 24
แบบเสนอเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 38
บันทึกข้อความแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 28
รายงานการสอบสวนนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.2) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 30
ระเบียบโรงเรียนบันนังสตาวิทยาว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.46 KB 30